B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Am bi thu ag èisteachd ri …?

Do you listen to …?

Look at the sentences below and play with the different answers until you’re happy with them. There are no wrong answers. Have fun!

Am bi thu

Do you
ag èisteachd ri aithrisean listen to sport reports a’ dol gu geama go to a sports game

spòrs a h–uile seachdain?

every week?

Dè nì thu ma

What will you do if your team
bhuannaicheas wins chailleas loses ghlèidheas wins chluicheas plays dh’fhàilligeas fails

an sgioba agad?

?
Ciamar a How Cuin a When What

bhuannaicheas Alba a–rithist?

will Scotland win again?