B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Cho làidir ri each

As strong as a horse

We met similes such as cho mòr ri … (as big as …) in A1 Cuspair 5 and in Cuspair 3. You’ll often hear them in Gaelic and there are lots of comparisons like them, such as: cho sean ri ceò nam beann (as old as the mist on the hills), cho sona ri bròg (as happy as a shoe!) in Gaelic. It’s a good way to describe how a team or a player performed in a game.

Ciamar a rinn i?

How did she do?

Bha i cho làidir ri each.

She was as strong as a horse.

Ciamar a chluich iad?

How did they play?

Bha iad cho seòlta ri sionnaich.

They were as cunning as foxes.

Dè cho math is a bha iad?

How good were they?

Bha iad cho luath ri gaoth an earraich.

They were as fast as the spring wind.

Bha e cho luath ri saighead an t–sealgair.

He was as fast as the hunter’s arrow.

Bha iad cho clis ris an dealanach.

They were as swift as lightning.

Cò an cluicheadair as fheàrr leat?

Who’s your favourite player?

‘S e Anndra Moireach an cluicheadair as fheàrr leam a chionn ‘s gu bheil e cho cruaidh ri creag agus cho dìreach ri saighead.

Andy Murray is my favourite player because he’s as hard as rock and as straight as an arrow.

Dè an sgioba as fheàrr leat?

What’s your favourite team?

‘S e Alba an sgioba as fheàrr leam, ged nach eil iad cho math ri sin aig amannan!

Scotland is my favourite team, even though they’re not as good as all that sometimes!