B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Abairtean

Phrases

There were a few words and phrases there which you can use when talking about Aig a’ gheama (At the game).

cluicheadair–aghaidh (m)

forward player

Cupa na Cruinne (m)

the World Cup

loidhne–dhìon (f)

line of defence

nàmhaid (m)

enemy

neach–dìon (m)

defender

rèitire (m)

referee

rugbaidh (m)

rugby

tadhal (m)

goal

Let’s look at some of them again in context.

Cha robh mi riamh ann an stèideam aig geama ball–coise.

I’ve never been to a football game in a stadium.

Tha Alba a’ cluich an aghaidh na Frainge

Scotland are playing against France

Dàimheil aig aon àm …

Friendly at one time …

‘s e nàimhdean a bhios annta air a’ phàirc a–nochd

they’ll be enemies on the park tonight

cho luath ris a’ ghaoith

as fast as the wind

cho clis ris an dealanach

as swift as lightning

cho seòlta ri sionnach

as wily as a fox

cho cruaidh ri creag

as hard as nails (a rock)

cho làidir ri each

as strong as a horse

cho luath ri geàrr

as fast as a hare

… a’ ruith aig peilear a bheatha!

… running for dear life!

a’ toirt ionnsaigh mhòr

making a big attack

We’ll catch up with some more of these as we progress through this lesson.