B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription: Spòrs

Bilingual transcription: Sports

A Mhìcheil, nach sguir thu dheth sin.

Tha mo cheann goirt leis a’ bhragadaich.

(Micheal, stop doing that.  My head hurts from the noise.)

Duilich, Etta.

Tha mi dìreach a’ faireachdainn cho tàmailteach nach urrainn dhomh cluiche anns a’ gheama iomain Disathairne.

(Sorry Etta, I’m just feeling a bit sorry for myself that I can’t play in the shinty game on Saturday.)

Chan fhaod thu cluiche gus am bi do ghlùin air slànachadh.

A-nise, cuir an caman sin air falbh mus dèan thu cron ort fhèin.

(You can’t play until your knee has healed.  Now, put that shinty stick away before you do some damage.)

Cò bhios a’ cluiche anns a’ gheama Disathairne?

(Who’s playing in the game on Saturday?)

Bidh Na Ceiltich – sin an sgioba agamsa – a’ strì an aghaidh Nan Cruithneach.

An dà sgioba as fheàrr anns an lìog.

(It will be The Celts – that’s my team – battling against The Picts.  The two best teams in the league.)

Bidh an geama faisg. Saoil cò bhuannaicheas?

(The game will be close.  I wonder who’ll win?)

Tha mi an dòchas gum buannaich Na Ceiltich tha iad os cionn sgiobaidhean eile, gu h-àraid às dèidh dhaibh an lìog a ghlèidheadh an-uiridh!

(The Celts, I hope – usually, they’re ahead of other teams in the League, especially as they won the league last year.)

Mura buannaich na Ceiltich, bidh an oifis seo làn mulaid Diluain!

(If The Celts don’t win, the office will be full of sadness on Monday!)

Feumaidh sinn làmh-an-uachdair fhaighinn agus buannachadh.

Tha sgioba fìor mhath againn, anns gach roinn den phàirc.

Tha neach-dìon ùr againn agus tha e cho cruaidh ris an iarann.

(We have to gain the upper hand and win.  We have a very good team, in every section of the park.  We have new defender and he’s as hard as nails!)

Dè cho math ‘s a tha Na Cruithnich?

(How good are The Picts?)

Tha cluicheadairean-aghaidh èasgaidh aca.

Bidh iad a’ faighinn tadhal no dhà anns a h-uile geama.

(Their forwards are very keen.  They score a goal or two in every game.)

Cha do chluich mise iomain a-riamh.

‘S e ball-coise no rugbaidh an roghainn a bh’ anns an sgoil agamsa.

(I’ve never played shinty. Football or rugby was the choice in my school.)

Cha robh roghainn anns an sgoil agamsa, ach hocaidh.

(There was no choice in my school, only hockey.)

An robh sibh math air hocaidh, Etta?

(Were you good at hockey, Etta?)

Bha – ged is e mi fhìn a tha ga ràdh.

Bha mi a’ cluiche air an làimh dheis, a’ cur taic ris na cluicheadairean-aghaidh.

Bha mi beag ach bha mi luath.

(Yes, although I do say so myself.  I played on the right wing, supporting the forward players.  I was small but I was fast.)

Cho luath ris a’ ghaoith, cuiridh mi geall!

(As fast as the wind, I bet!)

An robh thu fhèin math air rugbaidh, Luc?

(Were you good at rugby, Luc?)

Cha robh ùidh agam ann.

Ach is toil leam a bhith a’ leantainn sgioba rugbaidh na h-Alba agus a bhith anns an stèideam nuair a bhios iad a’ cluiche.

(I had no interest in it.  But I like supporting the Scotland rugby team and being in the stadium when they’re playing.)

Bidh mise a’ coimhead air sgioba rugbaidh na h-Alba air an teilidh ach chan eil mi a’ tuigsinn nan riaghailtean ro mhath.

Tha e cho eadar-dhealaichte ri spòrs eile.

Bidh iad a’ ruith leis a’ bhàl, ga ghlacadh, ga shadail agus ga bhreabadh os cionn a’ mhaide-tarsainn.

(I watch the Scottish rugby team on tv but I don’t understand the rules or the points system very well.  It’s so different from other sports.  They run with the ball, catch it, throw it and kick it over the goal post.)

An ath thuras a bhios iad a’ cluiche Etta, thigibh còmhla rium dhan stèideam agus mìnichidh mi na riaghailtean dhuibh.

(Next time they play Etta, come with me to the stadium and I’ll explain the rules to you.)

Dè mu dheidhinn tighinn còmhla riumsa chun an iomain Disathairne, an dithis agaibh?

Bheir sinn taic dha na Ceiltich.

(What about coming to the shinty with me on Saturday, both of you.  We’ll support The Celts.)

Tha mise deònach.

(I’m willing.)

Tha agus mise, deiseil agus deònach!

(And me.)