B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Gnìomhairean riaghailteach

Regular verbs

cluich! | play!                        a’ cluiche | playing

an do chluich?an cluich?an cluicheadh?
nach do chluich?nach cluich?nach cluicheadh?
chluichcluichidhchluicheadh
cha do chluichcha chluichcha chluicheadh
chluichinn | eamaid

sad! | throw, thump!              a’ sadadh | throwing

an do shad?an sad?an sadadh?
nach do shad?nach sad?nach sadadh?
shadsadaidhshadadh
cha do shadcha shadcha shadadh
shadainn | shadamaid

tuit! | fall!                               a’ tuiteam | falling

an do thuit?an tuit?an tuiteadh?
nach do thuit?nach tuit?nach tuiteadh?
thuittuitidhthuiteadh
cha do thuitcha tuitcha tuiteadh
thuitinn | thuiteamaid

buail! | hit, strike!                   a’ bualadh | hitting

an do bhuail?am buail?am buaileadh?
nach do bhuail?nach buail?nach buaileadh?
bhuailbuailidhbhuaileadh
cha do bhuailcha bhuailcha bhuaileadh
bhuailinn | bhuaileamaid

pronn! | pound, mash!           a’ pronnadh | mashing

an do phronn?am pronn?am pronnadh?
nach do phronn?nach pronn?nach pronnadh?
phronnpronnaidhphronnadh
cha do phronncha phronncha phronnadh
phronnainn | phronnamaid

dèilig (ri)! | deal (with)!   a’ dèiligeadh (ri) | dealing (with)

an do dhèiligan dèilig?an dèiligeadh?
nach do dhèilignach dèilignach dèiligeadh?
dhèiligdèiligidhdhèiligeadh
cha do dhèiligcha dèiligcha dèiligeadh
dhèiliginn | dhèiligeamaid

iomain! | drive, propel!          ag iomain | driving

an do dh’iomain?an iomain?an iomaineadh?
nach do dh’iomain?nach iomain?nach iomaineadh?
dh’iomainiomainidhdh’iomaineadh
cha do dh’iomainchan iomainchan iomaineadh
dh’iomaininn | dh’iomaineamaid

geàrr! | cut!                            a’ gearradh | cutting

an do gheàrr?an geàrr?an gearradh?
nach do gheàrr?nach geàrr?nach gearradh?
gheàrrgearraidhghearradh
cha do gheàrrcha gheàrrcha ghearradh
gheàrrainn | gheàrramaid

crath! | shake!                        a’ crathadh | shaking

an do chrath?an crath?an crathadh?
nach do chrath?nach crath?nach crathadh?
chrathcrathaidhchrathadh
cha do chrath cha chrathcha chrathadh
chrathainn | chrathamaid

ceadaich! | permit!                a’ ceadachadh | permitting

an do cheadaich?an ceadaich?an ceadaicheadh?
nach do cheadaich?nach ceadaich?nach ceadaicheadh?
cheadaichceadaichidhcheadaicheadh
cha do cheadaich cha cheadaichcha cheadaicheadh
cheadaichinn | cheadaicheamaid
Gnìomhairean Riaghailteach eile

Other regular verbs

Some other regular verbs we already know may also be useful here: ruith (run), leum (jump), cuir (put), buannaich (win), caill (lose), coisich (walk), and so on. As these are all regular we can use the pattern seen with the examples above to form their past, future and conditional tense forms.