B1
Dashboard
Spòrs

Aig a' gheama At the game

Deiseil? | Ready?

By the end of this short lesson, you should be confident about: 

  • a’ bruidhinn mu spòrs agus na tha a’ tachairt ann an geama | talking about sport and what happens in a game

You will also learn about: 

  • roimhearan fillte: A DH’IONNSAIGH, AN AGHAIDH, OS CIONN, AN ÀITE, ÀS DÈIDH a–rithist | Compound prepositions: A DH’IONNSAIGH, AN AGHAIDH, OS CIONN, AN ÀITE, ÀS DÈIDH again
  • roimhearan fillte le buadhairean sealbhach: NAR N–AGHAIDH | compound prepositions with possessive adjectives

Thug iad aghaidh am buill ‘s an camain air.

They turned all their force against him [lit. they turned their balls and shinty clubs on him].

Get started