B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Abairtean

Phrases

There were a few words and phrases there which you can use when talking about Ron a’ gheama (Before the game). Let’s look at some of them again in context.

Cò bhios a’ cluiche Disathairne?

Who’s playing on Saturday?

Camanachd an Òbain

Oban Camanachd

Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Skye Camanachd

Càit am bi iad a’ cluiche?

Where will they be playing?

Saoil cò bhuannaicheas …?

Who do you think will win …?

… agus cò chailleas?

… and who will lose?

Dè an sgioba a bhios tu a’ leantainn?

Which team do you support?

Saoil am faigh iad làmh-an-uachdair air na Sgitheanaich?

Do you think they’ll get the upper hand over the Skye folk?

An dèan iad an gnothach orra?

Will they beat them?

… chan eil iad air a bhith ach meadhanach math am-bliadhna

… they have only been middling this year.

Bidh mi a’ cumail taic ri dà sgioba …

I’m supporting two teams …

Caol Bhòid

Kyles Athletic

Ceann a’ Ghiùthsaich

Kingussie

Ma chailleas tè dhiubh …

If one of them loses …

Ma bhuannaicheas an dà sgioba …

If both teams win …

We’ll catch up with some more of these as well as adding some new words and phrases to our vocabulary as we progress through this lesson.