See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
Taigheadas

Taigheadas - Dèanta! Housing - Dèanta!

Meal do naidheachd! | Congratulations!

You’ve earned 12264976 points

sg-star +12264976

Obair mhòr! Math dha–rìribh!

  • You should now be confident in the following:
  • talking about where you live and where you have lived. | a‘ bruidhinn mu dheidhinn far a bheil agus far an robh mi a‘ fuireach. 
  • describing where your home is in relation to other things. | a‘ toirt cunntas air far a bheil an dachaigh agad ann an dàimh ri rudan eile. 
  • discussing finding a place to live, giving advantages and disadvantages. | a‘ beachdachadh air àitefuirich a lorg, (agus) a‘ tairgsinn bhuannachdan is bhacaidhean. 
  • saying what living situation suits you and why. | ag ràdh an suidheachadh bithbeò a fhreagras ort agus carson. 
  • talking about living expenses, rent and mortgages. | a‘ bruidhinn air cosgaisean bithbeò, màil is morgaidsean. 
  • discussing whether you would or wouldn’t build, sell, or buy a place to live. | a‘ beachdachadh air an togadh tu no nach togadh, reiceadh no cheannaicheadh tu àitefuirich 
Faireachdainnean (Feelings)
Loading

Get started