See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

A' sireadh àitichean–fuirich 

Looking for places to live

We’re going to talk about different places to live and will learn some new vocabulary we can use to discuss looking for a new place to live.  

cofhurtail (adj)

comfortable

freagarrach (adj)

suitable

mì–chofhurtail (adj)

uncomfortable

mì–fhreagarrach (adj)

unsuitable

ro dhaor

too dear, expensive

nas daoire na

more expensive than

nas fheàrr na

better than

as saoire

cheapest, least expensive

as cosgaile

most costly

uile gu lèir

altogether, in total

Let’s add to that list with some words and phrases from the conversation. 

Bha an taigh seo a’ freagairt oirnn

This house suited (was suitable for) us

Tha e mòr gu leòr dhomh fhèin agus dhan chloinn.

It’s big enough for me and for the children.

Tha e faisg air Dùn Èideann, ach chan eil e cho fad air falbh o Ghlaschu.

It’s close to Edinburgh, but it isn’t too far away from Glasgow.

Bidh sinn ag imrich an ceann ceala–deug

We’ll be flitting in a fortnight.

Càit a bheil thusa a’ fuireach na làithean seo?

Where are you staying these days?

Ann an taigh mòr faisg air iomall a’ bhaile

In a big house on the edge of town

A’ beachdachadh air gluasad a–mach às a’ bhaile uile gu lèir

Considering moving out of the town altogether

Taigh air an dùthaich, no taigh no flat anns a’ bhaile?

A house in the country, or a house or flat in the town?

A bheil e furasta àite–fuirich a lorg far a bheil sibhse?

Is it easy to find a accommodation where you are?

Tha an taigh air mhàl sin fhathast ri fhaighinn

That house for rent is still available

And we need new verbs as well.  

a’ lorg (vn)

looking for

a’ reic (vn)

selling

a’ fantainn (vn)

living

a’ sireadh (vn)

seeking

a’ ceannach (vn)

buying

ag imrich (vn)

flitting

a’ pàigheadh (vn)

paying

a’ fuireach (vn)

living

a’ gluasad (vn)

moving

A bheil thu a’ pàigheadh £800 gach seachdain? Chan eil mi gad chreidsinn!

Are you paying £800 each week? I don’t believe you!

Tha an taigh seo fada ro bheag a–nis. Bidh mi a’ reic an taighe a dh’aithghearr.

This house is far too small now. I’ll be selling the house soon.

These are regular verbs, so we should be able to use them in the tenses we’ve seen so far. 

lorg look for!/find! a’ lorg vn looking for 
sir search, seek! a’ sireadh vn seeking 
pàigh pay! a’ pàigheadh vn paying 
reic sell! a’ reic vn selling 
ceannaich buy! a’ ceannach vn buying 
fuirich stay, wait! a’ fuireach vn staying 
fan stay, wait! a’ fantainn vn staying 
imrich flit! ag imrich vn flitting 
gluais move! a’ gluasad vn moving 
PAST TENSE (consonants can lenited)  
ghluais moved 
cha do ghluais didn’t move 
FUTURE TENSE  
gluaisidh will move 
cha ghluais won’t move 
CONDITIONAL TENSE  
ghluaiseadh would move 
cha ghluaiseadh wouldn’t move 
PAST TENSE (vowels)  
dh’imrich flitted 
cha do dh’imrich didn’t flit 
FUTURE TENSE  
imrichidh will flit 
chan imrich won’t flit 
CONDITIONAL TENSE  
dh’imricheadh would flit 
chan imricheadh wouldn’t flit 
PAST TENSE (f+vowel)  
dh’fhuirich stayed 
cha do dh’fhuirich didn’t stay 
FUTURE TENSE  
fuirichidh will stay 
chan fhuirich won’t stay 
CONDITIONAL TENSE  
dh’fhuiricheadh would stay 
cha dh’fhuiricheadh/chan fhuiricheadh wouldn’t stay 

An do cheannaich thu an taigh agad?

Did you buy your house?

Cheannaich. Cheannaich mi an taigh agam.

I did (buy). I did buy my house.

Cha do cheannaich. Cha do cheannaich mi an taigh agam.

I didn’t (buy). I didn’t buy my house.

An do phàigh thu am màl agad?

Did you pay your rent?

Phàigh. Phàigh mi am màl agam.

I did. I did pay my rent.

Cha do phàigh. Cha do phàigh mi am màl agam.

I didn’t (pay). I didn’t pay my rent.

An do dh’fhuirich thu thall thairis a–riamh?

Have you ever lived abroad?

Cha do dh’fhuirich.

I didn’t (live).

Dh’fhuirich. Dh’fhuirich mi thall thairis aig aon àm.

I did (live). I did live abroad at one time.

An do reic thu taigh a–riamh?

Have you ever sold a house?

Reic. Reic mi taigh.

I have. I have sold a house.

Cha do reic. Cha do reic mi taigh a–riamh.

I haven’t (sold). I haven’t ever sold a house.