See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Tha sin fada ro dhaor! 

Take two: That's far too expensive!

Let’s have a look at this conversation again.  

Innis dhomh! Tell me!
Innis dhut? Dè? Tell you? What?
Dè tha e a’ cosg? Am flat agad? What does it cost? Your flat?
Chan eil ach £400 gach mìos. Only £400 a [each] month.
A bheil thu a’ tarraing asam? Tha sin fada ro dhaor! Are you kidding me? That’s far too expensive!
Mura robh cosgaisean bith–beò air a dhol suas gu mòr, cha bhiodh sin daor idir. Nuair a bha mi ann an toiseach, cha robh e daor idir. Dh’fhuirich mi ann am mòran àitichean–fuirich roimhe a bha a cheart cho daor. If the cost of living hadn’t gone up so much, that wouldn’t be dear at all. When I was there at first, it wasn’t dear at all. I stayed in lots of places [accommodation ] before that were just as dear.
Uill, ‘s ann agad a tha fios. Ach ‘s tu fhèin a thuirt e: tha cosgaisean bith–beò air a dhol suas agus chan eil e san amharc gun tuit iad uaireigin a dh’aithghearr. Well, you know best. But you said it yourself: the cost of living has gone up and there’s no prospect that it will fall anytime soon.
Tha fios ’am. Uill dè mu dheidhinn an taigh air mhàl a dh’ainmich thu. Dè tha sin a’ cosg? I know. Well, what about that house for rent you mentioned. What does that cost?
Tha e a’ cosg £400 gach mìos. It costs £400 a [each] month.
An aon phrìs ach airson taigh! Ma bhios mi a’ pàigheadh sin gach mìos agus ma thig cuideigin a–steach a dh’fhuiricheas còmhla rium, ‘s e sàbhaladh uarraidh (mòr) a bhiodh a sin, agus b’ urrainn dhomh airgead a chaomhnadh airson morgaids The same price but for a house! If I pay that every month, and if someone comes in who will stay [live] with me, that would be a huge saving, and I could save money for a mortgage.
Sin agad e! There you have it!
Ma tha an taigh sin fhathast ri fhaighinn, bhiodh ùidh agam ann. If that house is still available, I’d be interested in it.