See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription: Taigheadas

Bilingual transcription: Housing

An urrainn dhomh do chuideachadh?

(Can I help you?)

O tha mi ceart gu leòr, taing.

Bha dìreach a’ toirt sùil air a’ bhòrd.

Chuala mi gun robh tòrr fiosrachaidh agaibh.

(It’s okay, thank you.  I’m just looking at what’s on the wall.  I heard you had a lot of information here.)

Seadh ma-thà.

Is mise Etta agus ma bhios ceist agad, cha bhi mi fad’ air falbh.

(Carry on, then.  I’m Etta and if you have any questions, I won’t be far away.)

Cha bhi àite-fuirich agam an ceann mìos.

(I won’t have anywhere to live in a month.)

Càit a bheil thu a’ fuireach an-dràsta?

(Where are you living just now?)

Tha mi a’ fuireach ann an taigh còmhla ri teaghlach ach tha iad a’ gluasad a Lunnainn an ceann mìos.

Tha ceithir seachdainean agam airson àite-fuirich ùr a lorg.

(I’m living with a family but they’re moving to London in a month.  I have four weeks to find somewhere new to live.)

Dè seòrsa àite a b’ fheàrr leat?

(What kind of place would you like?)

B’ fheàrr leam àite dhomh fhìn.

(I’d prefer a place of my own.)

Dè mu dheidhinn flat?

(What about a flat?)

Bhiodh flat math ach bhiodh am màl ro chosgail.

A bheil thusa a’ gabhail àite air mhàl, a Phàdruig?

(A flat would be good but the rent would be too expensive.  Are you renting a place Padraig?)

Tha, tha mi ann an talla-còmhnaidh nan oileanach.

Bidh mi a’ pàigheadh màl airson seòmar agus goireasan.

(Yes, I’m in the student halls of residence.  I pay rent for a room and the facilities.)

An do cheannaich sibhse taigh, Etta?

(Have you bought a house, Etta?)

Cheannaich ach reic mi e agus cheannaich mi flat.

Tha flat a’ freagairt nas fheàrr orm.

Tha e faisg air stèisean na trèana agus ri taobh pàirce.

(I have but I sold it and bought a flat.  The flat suits me better.  It’s close to the train station and beside the park.)

Gabhaibh mo leisgeul. Tha mo shròn a’ cur dragh orm!

A bheil sibh eòlach air àitichean-fuirich air mhàl?

Tha mise a’ coimhead airson àite, nach eil ro chosgail.

Duilich, is mise Rona.

(Excuse me.  My nose is bothering me!  Do you know of any places to rent? I’m looking for a place, that’s not too expensive.  Sorry, I’m Rona.)

Càit a bheil thu a’ fuireach an-dràsta, Rona?

(Where are you staying just now, Rona?)

Tha mi a’ fuireach ann am flat caraid.

Chan eil ann ach aon seòmar-cadail agus bidh mi a’ cadal air an t-sòfa.

(I’m staying in a friend’s flat.  There’s only one bedroom and I sleep on the sofa.)

Ò a thruaghag!

(Oh you poor soul!)

Is mise Sophie. A bheil thu a’ lorg àite-fuirich ann am meadhan a’ bhaile?

(I’m Sophie.  Are you looking for a place to stay in the middle of town?)

B’ fheàrr leam àite a tha nas sàmhaiche.

(I’d prefer a place that’s quieter.)

B’ fheàrr leamsa àite sàmhach cuideachd, àite nach eil ro chosgail.

(I’d also prefer a place that’s quieter, a place that’s not too expensive.)

Nach coimhead an dithis agaibh airson àite còmhla?

Tha flat air mhàl air Sràid na h-Eaglaise, sràid shàmhach.

(Why don’t the two of you look for a place together?  There’s a flat to let on Church Street, a quiet street.)

Ciamar a tha fios agaibh mun flat sin, Etta?

(How do you know about this flat, Etta?)

Tha mo nàbaidh a’ gluasad agus a’ cur am flat a-mach air mhàl.

Tha am flat anns an aon chlobhsa ris am flat agam fhìn!

(My neighbour is moving and renting the flat out.  The flat is in the same close as mine!)

Dè do bheachd, Rona?

An tèid sinn a choimhead air am flat seo?

(What do you think, Rona? Shall we go and look at this flat?)

Carson nach tèid!

(Why not!)