See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Abairtean

Phrases

There were a few words and phrases there which you can use when talking about housing. 

cosgaisean bith–beò

living costs

a’ caomhnadh (vn)

saving

sàbhaladh (m)

saving

tuit! (v)

fall! drop!

a’ tuiteam (vn)

falling

Let’s look at them again in context. 

A bheil thu a’ tarraing asam?

Are you kidding me?

Tha sin fada ro dhaor!

That’s far too expensive!

Mura robh cosgaisean bith–beò air a dhol suas gu mòr

If the cost of living hadn’t gone up so much

Cha bhiodh sin daor idir

That wouldn’t be dear at all

Cha robh e daor idir

It wasn’t dear at all

Dh’fhuirich mi ann am mòran àitichean–fuirich roimhe a bha a cheart cho daor.

I stayed in lots of places [accommodation ] before that were just as dear.

Tha cosgaisean bith–beò air a dhol suas agus chan eil e san amharc gun tuit iad uaireigin a dh’aithghearr.

The cost of living has gone up and there’s no prospect that it will fall anytime soon.

Ma thig cuideigin a–steach a dh’fhuiricheas còmhla rium

If someone comes in who will stay [live] with me

‘S e sàbhaladh uarraidh (mòr) a bhiodh a sin

That would be a huge saving

B’ urrainn dhomh airgead a chaomhnadh airson morgaids

I could save money for a mortgage