See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Far seach càite? 

Where instead of where?

We’re very familiar now with the questions, cuin(e) (when) and càit(e). The conjunction nuair (when) has also been introduced to say when something happened, or was the case, for example: nuair a bha mi òg

When we want to say ‘where’ something is, was or will be, we use the conjunction far

Càit an robh thu an–dè?

Where were you yesterday?

Bha mi aig an taigh, sin far an robh mi an–dè.

I was at home, that is where I was yesterday.

Càit an deach iad an–uiridh?

Where did they go last year?

Chaidh iad dhan Eadailt, sin far an deach iad.

They went to Italy, that is where they went.

Thàinig i far an robh mi.

She came to where I was.

Chaidh mise far an robh e.

I went to where he was.

Tha mi far an cuala mi e!

I am where I heard it!

Tha sinn air ais far an robh sinn!

We are back where we were!

BHA ROBH 
Ma bha  … Mura robh … 
Nuair a bha  … … far an robh … 
  
THA BHEIL 
Ma tha  … Mura bheil/mura h–eil … 
Nuair a tha  … … far a bheil … 
  
BHIOSBI
Ma bhios …Mura bi …
Nuair a bhios …… far am bi …
DH’FHUIRICH DO DH’FHUIRICH 
Ma dh’fhuirich … Mura do dh’fhuirich … 
Nuair a dh’fhuirich … far an do dh’fhuirich … 
  
DH’FHUIRICHEAS FUIRICH 
Ma dh’fhuiricheas … Mura fuirich … 
Nuair a dh’fhuiricheas … … far am fuirich … 
THÈIDTÈID
Ma thèid …Mura tèid …
Nuair a thèid …… far an tèid …