B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Uidheamachd a' chidsin

Kitchen utensils

We are going to learn some new cooking vocabulary first of all.

poit (f)

pot

spàin (f)

spoon

àmhainn (f)

oven

pana (m)

pan

sgian (f)

knife

bobhla (m)

bowl

forca (f)

fork

greimire (m)

fork

bobhla–measgachaidh (m)

mixing bowl

Cleachdaidh sinn spàin is forca airson grìtheidean a mheasgachadh.

We (will) use a spoon and a fork to mix the ingredients.

Bidh feum agad air sgian ma dh’fheumas tu rudan a ghearradh.

You will need a knife if you need to cut things.

Ma bhios tu a’ fuineadh cèic, bidh thu ga cur anns an àmhainn.

If you are baking a cake, you put it in the oven.

Cleachdaidh sinn poit airson buntàta a bhruich.

We use a pot to cook the potatoes.

B’ urrainn dhuinn poit no pana a chleachdadh airson uighean a chòcaireachd.

We can use a pot or a pan to cook eggs.