B1
Dashboard
Còcaireachd

An clàr–bìdh The menu

Deiseil? | Ready? 

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • ag innse dè dhèanadh tu nan tigeadh daoine gu dinnear aig an taigh agad | saying what you would make if people come for dinner at your house

You will also learn about:  

  • Gnìomhairean neo–riaghailteach: an tràth caithte, teachdail agus cumhach | Irregular verbs: past, future and conditional tense
  • An naisgear cumhach: NAN/NAM | The conditional conjunction: NAN/NAM

Gnàthas–cainnte/seanfhacal 

‘S math an còcaire an t–acras.

Hunger makes a good cook.

Get started