B1
Dashboard
Còcaireachd

A' leantainn reasabaidh  Following a recipe

Deiseil? | Ready? 

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • a’ mìneachadh mar a leanas tu reasabaidh le gnìomhairean riaghailteach | explaining how to follow a recipe using regular verbs

You will also learn about:  

  • Roimhearan fillte: AIRSON | Compound prepositions: AIRSON 
  • Gnìomhairean riaghailteach: an tràth caithte, teachdail agus cumhach | Regular verbs: past, future and conditional tense

Gnàthas–cainnte/seanfhacal 

Cha toir a’ bhòidhchead goil air a’ phoit

Beauty doesn’t boil the pot

Get started