B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Abairtean

Phrases

There were a few words and phrases there which you can use when talking about An clàr–bìdh (The menu). Let’s look at some of them again in context. 

Tha mi a’ cur clàr–bìdh ri chèile airson dinnear na h–oidhche nochd.

I am putting together a menu for tonight’s dinner.

Bidh trì cùrsaichean againn—agus cèic!

We’ll have three courses—and cake!

Dè bhios againn airson a’ chiad chùrsa?

What will we have for the first course?

Bha mi a’ smaoineachadh gun dèanainn brot airson a’ chiad chùrsa …

I was thinking that I would make soup for the first course …

ach shaoil mi gum biodh sin ro throm.

but I thought that would be too heavy.

Nan tòisicheamaid le sailead de leatas, siobannan agus na tomàtothan …

If we were to start with a salad of lettuce, spring onions and tomatoes …

… bhiodh blas ùr is fionnar againn.

we’d have a fresh cool taste/flavour.

… nan cuireamaid aran ùr agus bradan smocte ri sin…

… and if we were to add fresh bread and smoked salmon to that…

… bhiodh sinn ullaichte airson a’ phrìomh chùrsa.

… we would be ready/prepared for the the main course.

Leis gur e glasraichear a th’ annam …

Because I’m a vegetarian …

… am b’ fheàrr leat chilli non carne airson a’ phrìomh chùrsa?

… would you prefer chilli non carne for the main course?

Tha tiolaidh gun fheòil blasta, spìosrach ach sàthach cuideachd.

Chilli non carne is tasty, spicy but filling as well.

Nan tigeadh tu gu dinnear còmhla riumsa

If you were to come to dinner with me …

… ‘s e tiolaidh làidir a gheibheadh tu!

… you’d get a strong chilli [it’s a strong chilli that you’d get]!

Nise, dè dhèanadh tu airson mìlsein?

Now, what would you make for dessert?

… uachdar–reòite le boinneag de shabhs sheòclaid!

… ice cream with a drop of chocolate sauce!

We’ll catch up with a few of them before the end of this lesson.