B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Tòisich le ìm agus siùcar 

Start with butter and sugar

Let’s have a look at this discussion. By the end of this section, you will have learned some valuable phrases that you can use in lots of different conversations. 

Tha a h–uile rud agad. Dè a–nis? You have everything. Now what?
Tha an reasabaidh agam ag ràdh: ‘Tòisich le ìm agus siùcar. Cuir ann am bobhla–measgachaidh agus buail iad le chèile gus am fàs iad aotrom agus soilleir.’ My recipe says: ‘Start with butter and sugar. Put them in a mixing bowl and beat them together until they are light (in texture) and light–coloured.’
Am faod mise sin a dhèanamh dhut?  May I do that for you?
Faodaidh. Lìonaidh mise an cupa seo le bainne. Tha sin a’ tomhas caogad mililiotair de bhainne. Dòirt am bainne dhan phana seo. An uair sin teasaich am bainne, ach na leig leis goil. You may. I will fill this cup with milk. That measures fifty millilitres of milk. Pour the milk into this pan. Then heat the milk but don’t let it boil.
Cha bhi sinn a’ teasachadh a’ bhainne nuair a bhios sinn a’ fuine! We don’t heat the milk when we are baking!
Obh! Tha thu ceart. ‘S e reasabaidh eile a bha siud! Na teasaich am bainne ma–thà. Measgaich am bainne a–steach agus buail sin gu math. O! You’re right. That’s another recipe! Don’t heat the milk then. Mix the milk in and beat that well.
Dè an ath cheum? What’s the next step
Measgaich am min–maoise agus a’ mhin–fhlùir a–steach, a’ dèanamh cinnteach nach eil cnapan ann. Mix the cornflour and the flour in, making sure that there aren’t [any] lumps in it.
Rinn mi sin, agus mheasgaich mi a h–uile rud—ach an salann! I did that, and I mixed everything in—except for the salt!
Tha e agam! Dèanta! Bruich anns an àmhainn i aig teas 160°C (ceud is seasgad Celsius). Bu chòir dhi a bhith ullamh an dèidh còig mionaidean fichead. Thoir a–mach às an àmhainn i agus leig leatha fuarachadh airson leth–uair. I’ve got it! Done! Bake in the oven at 160°C. It should be ready after 25 minutes. Take it out of the oven and let it cool for half an hour.
Tha mi air bhioran! I’m [so] excited!