B1
Dashboard
Còcaireachd

Am biadh as fheàrr le daoine People's favourite food(s)

Deiseil? | Ready? 

By the end of this short lesson, you should be confident about:  

  • a’ bruidhinn air a’ bhiadh | talking about the food

Gnàthas–cainnte/seanfhacal 

Làmh fhada ‘s cead a sìneadh

Bon Appétit! [lit. A long hand and permission to extend it.]

Get started