B1
Dashboard
Còcaireachd

Air ais sa chidsin  Back in the Kitchen

Deiseil? | Ready? 

By the end of this short lesson, you should be confident about:  

  • ag innse na rinn thu sa chidsin (iomlaid) agus dè tha agad ri dhèanamh | saying what you did/made in the kitchen (inversion) and what you have to do/make

You will also learn about:

  • an tràth coileanta | the perfect tense

Gnàthas–cainnte/seanfhacal 

Is math am baile sam faighear biadh ri iarraidh.

It’s a good town (or farm) where food can be got for the asking.

An làmh a bheir, ‘s i a gheibh

The hand that gives is the hand that receives

Get started