B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Abairtean

Phrases

There were a few words and phrases there which you can use when talking about A’ leantainn reasabaidh (Following a recipe). Let’s look at some of them again in context. 

Tòisich le ìm agus siùcar.

Start with butter and sugar.

Cuir iad ann am bobhla–measgachaidh

Put them in a mixing bowl

Buail iad le chèile gus am fàs iad aotrom agus soilleir

Beat them together until they are light and bright

An uair sin dòirtidh mi dà bhuidheagan a–steach agus …

then I will pour in two egg-yolks and…

Buailidh mi iadsan le chèile gus am bi iad measgaichte.

I will beat them together until they are combined

Lìonaidh mise an cupa seo le bainne.

I will fill this cup with milk.

Tha sin a’ tomhas caogad mililiotair de bhainne.

That measures fifty millilitres of milk.

Dòirt am bainne dhan phana seo.

Pour the milk into this pan.

An uair sin teasaich am bainne, ach na leig leis goil.

Then heat the milk but don’t let it boil.

Cha bhi sinn a’ teasachadh a’ bhainne nuair a bhios sinn a’ fuine!

We don’t heat the milk when we are baking!

Na teasaich am bainne ma–thà.

Don’t heat the milk then.

Measgaich am bainne a–steach agus buail sin gu math.

Mix the milk in and beat that well.

Measgaich am min–maoise agus a’ mhin–fhlùir a–steach …

Mix the cornflour and the flour in …

… a’ dèanamh cinnteach nach eil cnapan ann.

… making sure that there aren’t [any] lumps in it.

Bruich anns an àmhainn i aig teas 160°C (ceud is seasgad Celsius).

Bake [cook] in the oven at 160°C.

Thoir a–mach às an àmhainn i agus leig leatha fuarachadh airson leth–uair.

Take it out of the oven and let it cool for half an hour.