See Lesson Content

A’ Bhodhaig

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Saoilidh mi gun tèid mi …

I think that I'll go …

Look at the sentences below and try out the different answers. Have fun!

Saoilidh mi gun tèid mi

I think that I’ll go …

a–mach airson dinnear a–nochd.

out for dinner tonight.

gu geama ball–coise Disathairne.

to a football game on Saturday.

a dh’obair air mo cheann fhèin am-bliadhna.

freelance/self–employed this year.

a dh’fhaicinn dealbh–chluich a–nochd.

to see a play tonight.

a dh’èisteachd ri cuirm–chiùil a–màireach.

to listen to a concert tomorrow.