See Lesson Content

A’ Bhodhaig

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Ainmearan

Nouns

Ainmearan boireann

Feminine nouns

fear mòr na feusaige duibhe

the big black–bearded man

tè àrd na cluaise mòire

the tall woman with the [lit. of the] big ears

balach beag na h–aghaidhe brèagha

the small boy with the [lit. of the] beautiful face

nighean bhòidheach na sròine bige

the pretty girl with the small nose [lit. the pretty girl of the small nose]

Ainmearan fireann

Masculine nouns

fear mòr an fhuilt dhuibh

the big black–haired man

tè àrd a’ chinn mhòir

the tall woman with the [lit. of the] large head

balach beag an aodainn bhrèagha

the little boy with the [lit. of the] beautiful face

nighean bhòidheach an fhuilt ruaidh

the pretty red–haired girl

We have now met all the tuislean (cases). As we saw already, the adjective also changes in the possessive (genitive) case. We’ll look at all the rules here.

NOMINAL (NOMINATIVE) – FEMININE
first letterarticleexample:
b,c,g,m,pa’ _ha’ ghlùin mhòr
fan _han fheusag bhàn
sl,sn,sr,s+vowelan t-an t–sròn cham
–other–anan imleag bheag
DATIVE – FEMININE + Noun is Slenderised
b,c,g,m,pa’ _hair a’ ghlùin mhòir
fan _hsan fheusaig bhàin
sl,sn,sr,s+vowelan t–air an t–sròin chaim
–other–anair an imleig bhig
POSSESSIVE (GENITIVE) – FEMININE + Noun is Slenderised
Consonantnana glùine mòire
… na feusaige bàine
… na sròine caime
Vowelna h–… na h–imleige bige
NOMINAL (NOMINATIVE) – MASCULINE
FIRST LETTERARTICLEEXAMPLE
b,f,m,pamam broilleach beag
am falt bàn
Vowelan t–an t–aodann bòidheach
–other–anan slugan fosgailte
DATIVE – MASCULINE
b,c,g,m,pa’ _hair a’ bhroilleach bheag
fan _hsan fhalt bhàn
sl,sn,sr,s+vowelan t–san t–slugan fhosgailte
–other–anair an aodann bhòidheach
POSSESSIVE (GENITIVE) – MASCULINE + Noun is Slenderised
b,c,g,m,pa’ _h… a’ bhroillich bhig
fan _h… an fhuilt bhàin
sl,sn,sr,s+vowelan t–… an t–slugain fhosgailte
–other–an… an aodainn bhòidhich