See Lesson Content

A’ Bhodhaig

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An toireadh tu sùil?

Would you take a look?

We’ve already looked at the tràth chumhach (conditional tense) in this course. Here we introduce the conditional tense of the verb thoir! We need to remember that in the conditional tense the pronouns mi and sinn combine with the verb.

thoir! | a’ toirt

bring!, give! | bringing, giving

… gun toireadh

… that would bring, give

… nach toireadh

… that wouldn’t bring, give

CONDITIONAL | HABITUAL PAST

An toireadh?

Would bring, give?

Nach toireadh?

Wouldn’t bring, give?

Bheireadh

Would bring, give

Cha toireadh

Wouldn’t bring, give

+ MI

An toirinn?

Would I bring, give

Nach toirinn?

Wouldn’t I bring, give?

Bheirinn

I would bring, give

Cha toirinn

I wouldn’t bring, give

+ SINN

An toireamaid?

Would we bring, give?

Nach toireamaid?

Wouldn’t we bring, give?

Bheireamaid

We would bring give

Cha toireamaid

We wouldn’t bring, give

An toireamaid sùil air a’ chlàr–bìdh an toiseach?[thoir + sinn]Should we look/Let’s look at the menu first?
Bheireadh e leabhar leis air a’ chuairt sin.[thoir + e]He would take a book with him on that trip.
Cha toireadh iad airgead sam bith dhut.[thoir + iad]They wouldn’t give you any money.
Bheireadh e airgead sam bith dhut.[thoir + e]He would give you any money.
Bheirinn sùil air a’ chàr agad gun dragh sam bith.[thoir + mi]I would take a look at the car without a problem.
Cha toireadh, duilich. Cha toirinn taic dhut le sin.[thoir + mi](I) wouldn’t, sorry. I wouldn’t give you help with that.