See Lesson Content

A’ Bhodhaig

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Na tuislean gu lèir

All the cases

Here are some examples of both masculine and feminine nouns changing in each case. Why don’t you try making up a rhyme or song with them to help you remember? Remember: practice makes perfect. Go on!

MASCULINE NOUNS
NOMINATIVEDATIVEGENITIVE
am broilleach beagair a’ bhroilleach bheagmeud a’ bhroillich bhig
the little cheston the little chest(the) size of the little chest
am falt bànanns an fhalt bhànfad an fhuilt bhàin
the blonde hairin the blonde hair(the) length of the blonde hair
an t–aodann brèaghaair an aodann bhrèaghatè an aodainn bhrèagha
the pretty faceon the pretty face(the) woman of the pretty face
an ceann mòrair a’ cheann mhòrfear a’ chinn mhòir
the large headon the large head(the) man of the large head
an slugan fosgailtesan t–slugan fhosgailtefear an t–slugain fhosgailte
the open gulletin the open gullet(the) man of the open gullet
FEMININE NOUNS
NOMINATIVEDATIVEGENITIVE
a’ ghlùn mhòrair a’ ghlùin mhòirmeud na glùine mòire
the big kneeon the big knee(the) size of the big knee
an fheusag bheaganns an fheusaig bhigfear na feusaige bige
the small beardin the small beard(the) man of the small beard
an t–sròn chamair an t–sròin chaimcoltas na sròine caime
the crooked noseon the crooked nose(the) appearance of the crooked nose
an imleag bheagair an imleig bhigcoltas na h–imleige bige
the little belly–button/navelon the little belly–button/navelthe appearance of the little belly–button/navel
Gnàthas–cainnte/seanfhacal

Cha tèid nì sam bith san dòrn dhùinte

Nothing gets into a closed fist