See Lesson Content

A’ Bhodhaig

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Ceann mòr ort | agad

You have a sore head (on you/with you)

Read this short conversation:

Cò ris a tha e coltach?

What’s he like?

A bheil e àrd agus eireachdail?

Is he tall and handsome?

Tha. Tha e àrd ceart gu leòr, tha casan fada air, agus tha gàirdeanan làidir air cuideachd.

He is. He’s tall, right enough, he has long legs, and strong arms as well.

Ach na can sin ris, no bidh ceann mòr aige!

But don’t say that to him, or he’ll get big–headed [lit. will have a big head]

In the conversation above, we saw:

Tha casan fada air

He has long legs

Bidh ceann mòr aige

He will have a big head

With the preposition aigceann mòr might traditionally mean ‘big–headed’, rather than a physically large head, which would typically use air.

Tha ceann mòr oirre

She has a large head

but

Tha ceann mòr aice

She is big–headed

Tha beul mòr orm

I have a large mouth

but

Tha beul mòr agam

I am big–mouthed

Gnàthas-cainnte/Seanfhacal

Cha sheas càirdeas air a leth–chois

Friendship isn’t just one–way [lit. Friendship won’t stand on one leg]