See Lesson Content

Time Off

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Dachaigh ùr: Cur-seachadan

Bilingual transcription - New home: Hobbies

The neighbours discuss hobbies.

Halò a Mhàiri ’s a Mhàrtainn, ciamar a tha sibh an-diugh? Hello Mary and Martin, how are you today?
Tha gu math, tapadh leibh. We’re wellll, thank you.
Tha latha math ann. It’s a good day.
Tha i brèagha. An toil leat leughadh a Mhàiri? It’s lovely. Do you like reading, Mary?
Cha toil. Is toil leam an gàrradh agus is toil leam còcaireachd. No. I like the garden and I like cooking.
‘S toil leam leabhraichean. Is toil leam leughadh. I like books. I like reading.
Is toil leam a bhith coimhead an telebhisean. I like watching television.
A bheil cur-seachadan agad a Mhàrtainn? Do you have hobbies Martin?
‘S toil leam ball-coise. Bidh mi a’ cluich cuide ri mo charaidean. I like football. I play with my friends.
Am bi thu a’ cluich a h-uile latha? Do you play every day?
Bithidh. Bidh sinn a’ cluich a h-uile latha anns an sgoil. Is toigh leam geamaichean coimpiutair. Bidh mi fhìn agus Mam a’ cluich còmhla. Yes. We play in school every day. I like computer games. Myself and Mum play together.
Cha bhi sinn a’ cluich geamaichean coimpiutair tric! We don’t play computer games very often!
Tha giotàr aig Mam. Mum has a guitar.
Chan eil mi math air cluich. I’m not good at playing.
An toil leibh ceòl? Do you like music?
’S toil leam ceòl. Bidh mi a’ seinn. I like music. I sing.