See Lesson Content

Time Off

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Cluich le ceistean is seantansan

Play with questions and sentences

Play with the questions and sentences to learn this new structure. 

Am bi do Nach bi don’t Bidh do cha bhi don’t

thu a’ snàmh gach seachdain

you swim every week

? / .

Am bi

Do
thu you e he i she Dòmhnall Donald Ealasaid Elizabeth

a’ leughadh gach latha?

reading every day?

Nach bi Dòmhnall

Doesn’t Donald
a’ snàmh swim ag ithe eat a’ ruith run a’ leughadh reading a’ dannsa dance

gach latha?

every day?

Am bi thu a’ snàmh

Do you swim
gach every a h-uile each

seachdain?

week?

Cha bhi thu a’ dannsa a h-uile

You don’t dance every
seachdain week deireadh seachdain weekend latha day uair hour mionaid minute