See Lesson Content

Time Off

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Ceistean is freagairtean mu chur-seachadan làitheil

Questions and answers about regular pursuits

We now have tons of ways to talk about things we do every day. 

Am bi sibh a’ dannsa gach latha?

Do you dance every day?

Bidh mi a’ dannsa gach Disathairne ach cha bhi Calum a’ dannsa

I dance every Saturday but Malcolm doesn’t dance

Am bi e a’ gàirnealachd gach seachdain?

Does he do gardening every week?

Cha bhi. Bidh Dòmhnall a’ gàirnealachd gach Dimàirt is Diardaoin

No. Donald does gardening every Tuesday and Thursday.

Nach bi Eilidh agus Peigi ag ithe gach madainn?

Do Helen and Peggy not eat every morning?

Bidh Eilidh ag ithe gach uair a thìde ach cha bhi Peigi ag ithe anns a’ mhadainn

Helen eats every hour but Peggy doesn’t eat in the morning.