See Lesson Content

Time Off

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Chaidh mi dhan Spainn

I went to Spain

Càit an deach sibh?

Where did you go?

Remember that questions with Càit likes to take a different form. 

Chaidh mi dhan Spàinn

I went to Spain

Cuin a chaidh sibh ann?

When did you go there?

Chaidh mi a Steòrnabhagh anns a’ Ghiblean

I went to Stornoway in April

Ciamar a chaidh sibh ann?

How did you get there?

Chaidh mi a dh’Uibhist a Deas air itealan

I went to South Uist on a plane

Dè rinn sibh?

What did you do?

Rinn mi tòrr

I did lots

Dè chunnaic sibh?

What did you see?

Chunnaic mi seallaidhean àlainn agus dealbhan brèagha.

I saw lovely views and beautiful pictures.

Dè dh’ith sibh?

What did you eat?

Dh’ith mi buntàta

I ate potatoes

Dè dh’òl sibh?

What did you drink?

Dh’òl mi tì

I drank tea