See Lesson Content

Time Off

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Làithean-saora Iain

Take two: John’s holidays

Look at the conversation again 

An toil leat làithean-saora? Do you like holidays?
Is fìor thoil leam làithean-saora! I really like holidays!
Càit am bi thu a’ dol? Where do you go?
Bidh mi a’ dol a dh’Èirinn. I go to Ireland.
Cuin a tha thu a’ dol ann? When are you going there?
Tha mi a’ dol dhan Fhraing am-bliadhna agus tha mi a’ falbh a dh’Èirinn an ath-bhliadhna! I am going to France this year and I’m away to Ireland next year!
Ciamar a tha thu a’ dol ann? How are you going there?
Air itealan. On a plane.
Carson a tha thu a’ dol ann? Why are you going there?
Dhan Fhraing? Is toil leam am biadh! To France? I like the food!
Càit am bi thu a’ fuireach? Where will you stay?
Bidh mi a’ fuireach ann an taigh-òsta. I will stay in a hotel.