See Lesson Content

Gnothachas

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription: Gnothachas

Bilingual transcription: Business

Tha thu cho fortanach gu bheil thu ann an obair a tha gad thoirt gu àitichean mar seo.

(You’re so lucky that your work takes you to places like this.)

Tha e math a’ faighinn a-mach.

Cha toil leam a bhith ag obair ann an oifis.

‘S e cunntasair a bha nam athair agus bha esan an dùil gun còrdadh an obair sin riumsa cuideachd.

(It’s good to get out.  I don’t like working in an office.  My father was an accountant and he believed that I would enjoy that work as well.)

Tha e doirbh d’ fhaicinn nad shuidhe ann an oifis a h-uile latha!

(It’s difficult to imagine you sitting in an office ever day!)

Chaidh mi dhan oilthigh gus cunntasachd a dhèanamh ach cha robh an cùrsa a’ freagairt orm.

Dh’fhàg mi agus chaidh mi a shiubhal agus a dh’obair dhan Roinn Eòrpa.

(I went to university to study accountancy, but I didn’t enjoy the course.  I left and went travelling and working in Europe.)

An do chuir thu a-steach airson obraichean thall?

(Did you apply for work over there?)

Fhuair mi iomadh obair.

Bha mi a’ teagasg Beurla anns an Fhraing, is a’ stiùireadh chuairtean-coiseachd anns an Spàinn agus a’ frithealadh ann am bàr anns a’ Ghrèig.

Bhithinn air an tuilleadh obraichean fhaighinn nam bithinn gan iarraidh!

(I got lots of jobs.  I was teaching English in France, leading walks in Spain and waiting in a bar in Greece. I’d have got more jobs if I’d wanted them.)

Carson a thill thu dhachaigh?

(Why did you return home?)

Thàinig an cianalas orm.

(I was homesick.)

Cha do thill thu gu cunntasachd?

(You didn’t return to accountancy?)

Chaidh mi dhan Sgoil Ealain agus tha mi air a bhith ag obair air mo cheann fhèin bhon uair sin.

(I went to the Art School and I’ve been working for myself since then.)

Am bu mhiann leat obair ann an companaidh?

Neo a bhith os cionn companaidh, an àite a bhith ag obair air do cheann fhèin?

(Would you like to work for a company? Or head up a company? Instead of being self-employed?)

Chan eil mi ag iarraidh uallach airson luchd-obrach is bòrd-stiùiridh.

B’ fheàrr leam a bhith a-muigh an àite a bhith a-staigh!

(I don’t want the responsibility for staff, managers or a board of directors! I  prefer to be outside rather than inside.)

Dè mu dheidhinn tuarastal – mura h-eil sin ro mhì-mhodhail?

(What about a salary – if that’s not too rude?)

Tha e dùbhlanach bho àm gu àm ach tha àite-fuirich agam, tha stiùidio beag agam agus tha mi trang gu leòr.

(It’s challenging from time to time but I have a place to stay, I have a small studio and I’m busy enough.)

Tha mise a’ beachdachadh air cur a-steach airson obair ùr.

(I’m thinking of applying for a new job.)

Dè an seòrsa obrach a tha thu a’ sireadh?

(What kind of work are you looking for?)

Chunnaic mi sanas airson oifigear-leasachaidh ciùil, còmhla ri Fèis Ghàidhlig a’ bhaile.

(I saw an advert for a music development officer, with the city’s Gaelic Festival.)

An còrdadh sin riut?

(Would you enjoy that?)

Cò aig a tha fios!

Leugh mi an tuairisgeul agus tha an obair a’ coimhead inntinneach.

Tha iad a’ sireadh neach a tha eòlach air ceòl agus òrain, deònach obair le òigridh agus comasach air tachartasan a chur air dòigh.

(Who knows! I read the description and the job looks interesting.  They are looking for an individual who is knowledgeable about music and songs, willing to work with young people and capable of organising events.)

Feumaidh tu cur a-steach air a son.

A bheil cunntas-beatha ùr agad?

Nuair a gheibh thu fios mu agallamh, feumaidh tu ullachadh a dhèanamh.

Cuidichidh mi thu.

(You have to apply for it.  Do you have an up to date cv? When you hear about an interview, you have to prepare. I’ll help you.)

Haoidh, gabh air do shocair!

Chan eil mi cinnteach. ‘S e obair phàirt-ùine a th’ innte.

(Hey, slow down! I’m not sure.  It’s a part-time post.)

Dè mu dheidhinn pàirt-ùine ann an dreuchd phàighte agus pàirt-ùine air do cheann fhèin?

(What about part-time in a salaried post and part-time working for yourself?)

Nì thu seinn, cluichidh tu ionnsramaid no dhà agus nì thu teagasg.

(You can sing, play an instrument or two and you can teach.)

Tha thu a’ leum air thoiseach orm. Cha do rinn mi tagradh fhathast.

(You’re jumping ahead of me.  I haven’t applied yet.)

Cò ris a tha thu a’ feitheamh?

(What are you waiting for?)