See Lesson Content

Gnothachas

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Cunntasan–beatha is iarrtasan 

CVs and applications

Let’s look at an example email, or it could be a letter, asking for a reference. You can check out LearnGaelic for some extra help. 

A Mhairead chòir Dear Mairead/Margaret 
Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math.  I hope that you are well. 
Chunnaic mi sanas–obrach airson neach–taice aig Ionad na Coimhearsnachd ann an Sean a’ Bhaile air obraichean.co.uk agus tha agam ri iarrtas a chur a–steach ron 18 an t–Sultain. Tha fhios gu bheil sibh eòlach air an obair agam, agus tha mi sgrìobhadh airson faighneachd am biodh sibh deònach teisteanas a thoirt dhomh nam bithinn soirbheachail aig ìre agallaimh, mas e ur toil e? Bhithinn fada nur comain. I saw an advert for an assistant at the Community Centre in Shenavallie on obraichean.co.uk and I have to put in an application before 18 September. I know that you are familiar with my work, and I am writing to ask if you would be willing to give me a reference if I were successful at the interview stage, please? I would be very much obliged to you. 
Mòran taing. Many thanks. 
Le deagh dhùrachd With best wishes/Yours sincerely 
Ceit NicFhionghain Kate MacKinnon 

Let’s look at an example of Ceit’s cunntas–beatha (curriculum vitae or CV). 

Fiosrachadh pearsanta Ceit NicFhionghain Personal Information Kate MacKinnon 
Foghlam  Àrd–sgoil an Òbain, teisteanasan àrd–ìre [1996–2002]  Education Oban High School, qualifications at Higher [1996–2002]  
 Oilthigh Dhùn Èideann, MA le urram (Ceiltis agus Cànanachas) [2005–2009]  University of Edinburgh, MA (Hons) (MA Celtic and Linguistics) [2005–2009] 
Obair  Neach–fàilteachaidh, Colaiste Earra–Ghàidheal, Dùn Omhain [2002–2005] Work Receptionist, Argyll College, Dunoon [2002–2005] 
 Oifigear–poilis, Poileas Alba [2009–2022]  Police Officer, Police Scotland [2009–2022] 
Sgilean  Cead–dràibhidh | Gàidhlig na h–Èireann | An Fhraingis (bunaiteach) | saorsainneachd  Skills Driving licence | Irish | French (basic) | carpentry 
Cur–seachadan ag ionnsachadh chànanan | coimpiutaireachd | ag obair gu saor–thoileach | a’ togail thaighean Hobbies learning languages | computing | volunteer work | building houses 
Cuir fios ceit@nicfhionghain.scot | 01234 567890 Contact ceit@nicfhionghain.scot | 01234 567890