See Lesson Content

Gnothachas

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

'S e seinneadair th' innte 

She is a singer

We talked about an obair againn (our work) in SpeakGaelic A1 and A2 (Cuspair 7). This topic looks at obair (work), gnìomhachas (industry) and gnothachas (business). And you’ll remember that there are two main ways to say what work you do:  

‘S e … a th’ annam

I’m a … [lit. it’s a … that is in me]

Tha mi nam ….

I’m a … [lit. I am in my …]

mi  Dè an obair a th’  agam? ‘S e clachair a th’  annam. Tha mi  nam chlachair. 
thu   agad? ‘S e cunntasair a th’  annad. Tha thu  nad chunntasair. 
 aige? ‘S e tidsear a th’  ann. Tha e  na thidsear. 
i   aice? ‘S e seinneadair a th’  innte. Tha i  na seinneadair. 
sinn   againn? ‘S e iasgairean a th’  annainn. Tha sinn  nar n– iasgairean. 
sibh   agaibh? ‘S e fiaclairean a th’  annaibh. Tha sibh  nur fiaclairean. 
iad   aca? ‘S e ailtirean a th’  annta. Tha iad  nan ailtirean.