B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Briathrachas ùr: co-ionadachadh

Word collocation

When learning new words and phrases it is important to notice words that go together. This is called word collocation. The following are all useful to learn (they can be used in the different tenses we’ve seen already):

cuir + nàire | fearg | eagal | cianalas | bròn | iongnadh + air

Cuiridh sin an nàire air nuair a chluinneas e.

That will embarrass him when he hears.

Tha sin a’ cur (an) cianalas orm.

That makes me homesick.

An do chuir sin iongnadh ort?

Did that surprise you?

An cuir sin eagal ort?

Will that/Does that frighten you?

Chuireadh an t-amadan sin fearg orm nuair a bha mi na b’ òige.

That idiot would make me angry when I was younger.

Bidh am fonn sin a’ cur bròn air mo mhàthair.

That tune makes [will make] my mother sad.

thoir + toileachas + do

Bidh SpeakGaelic a’ toirt toileachas dhomh a h–uile seachdain!

SpeakGaelic gives me pleasure every week!

An toir sin toileachas dhut?

Will that please you?

Thug sin toileachas dhomh an t-seachdain sa chaidh!

That gave me pleasure last week.

dèan + gàire

Bha mi a’ dèanamh gàire.

I was laughing.

Cha do rinn mi gàire idir.

I didn’t laugh at all.

An dèan iad gàire?

Will they laugh?

thoir + gàire + air

Tha iad a’ toirt orm gàire.

They are making me laugh.

Thug sin gàire air a h-uile duine!

That made everyone laugh!

Bheir seo gàire air!

This will make him laugh!