B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Faireachdainnean

Feelings

There were a few words and phrases there which you can use when talking about feelings and opinions.

mì-chinnteach (adj)

uncertain

iomagain (f)

anxiety

mì-chinnt (f)

uncertainty

nàire (f)

shame

tàmailt (f)

shame, embarrassment

(an t-)eagal (m)

(the) fear

aithreachas (m)

regret

teagamh (m)

doubt

glac (v)

catch

Let’s look at some of them again in context.

Tha mi gu math mì-chinnteach às

I am very unsure of him

Ghlac e mo shùil

He caught my attention (my eye)

Bha drèin air

He had a frown

Thàinig plìon air aodann

A smirk came over his face

… gun robh an t-eagal orm roimhe

… that I was frightened of him

Bha iomagain orm

I was anxious

duine caran diùid, sàmhach

kind of shy, quiet man

duine carach, neònach

shifty, odd man

Cha robh sgeul air aithreachas no tàmailt no nàire air aodann

There was no sign of regret, embarrassment or shame on his face

Let’s add some words to our list.

amharas (m)

suspicion

gràin (f)

hate

gaol (m)

love

gràdh (m)

love

cianalas (m)

homesickness

bròn (m)

sadness

fearg (f)

anger