B1
Dashboard
Faireachdainnean

Faireachdainnean - Dèanta! Feelings - Dèanta!

Meal do naidheachd! | Congratulations!

You’ve earned 7560302 points

sg-star +7560302

Obair mhòr! Math dha–rìribh!

  • You should now be confident in the following:
  • giving your opinion about people | a’ toirt do bheachd air daoine eile
  • describing other people’s character | a’ toirt cunntas air caractar dhaoine eile
  • saying how something someone said makes you feel | ag innse mar a thug na thuirt cuideigin ort faireachdainn
  • using various structures to describe how you feel | a’ cleachdadh diofar structaran airson innse mar a tha thu a’ faireachdainn
  • talking about people’s reaction to stories or jokes | a’ bruidhinn air mar a tha daoine a’ gabhail ri sgeulachdan no fealla-dhà
  • talking about humour | a’ bruidhinn air àbhachdas
Gnothachas (Business)
Loading

Get started