B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Beagan dibhearsain

A little fun

In Gaelic the word dibhearsain is used for ‘fun, diversion, entertainment’. Here are some more fun words for you to learn!

fealla-dhà (f)

joke, jest

gàire (v)

laugh

fiamh-ghàire (f)

smile, grin

èibhinn (adj)

funny

gal (v)

cry, weep

snodha-gàire (m)

smile, hint of a smile

Some useful phrases using these words:

Cha robh ann ach fealla-dhà.

It was only a joke.

Tha mi ri fealla-dhà.

I’m joking.

Bha e eadar fealla-dhà is dha-rìribh.

He was half-serious [lit. between joking and seriousness]

Chan eil mi ach ri fealla-dhà.

I’m only joking.

Bha e ro èibhinn, bha mi lag a’ gàireachdainn!

It was too funny, I was weak laughing!

Rinn mi fiamh-ghàire.

I grinned.

Chaill mi mo lùths a’ gàireachdainn nuair a chunnaic mi iad!

I lost my strength laughing when I saw them.

Bha e air a nàrachadh nuair a bhris e an sgàthan.

He was embarrassed when he broke the mirror.

Bha mi air mo shàrachadh an-dè le cho trang ’s a bha cùisean.

I was worn out yesterday with how busy things were.

Breug bheag?

A little lie?

When we’re doubtful about what someone is saying, we can use a variety of phrases:

cuir (ann) an ìre / toirt a chreids

pretend

cùm a-mach

claim, maintain

dèan a-mach

pretend, claim

cuir às do chorp

spout off, talk too much, rant

Tha ise a’ dèanamh a-mach gun robh i toilichte leis na thachair.

She’s making out that she was happy with what happened.

Chan eil i ach a’ toirt a chreids.

She is just pretending.

Tha i a’ cumail a-mach gur ise a rinn e.

She maintains that it was she who did it/made it.

Bha i a’ cur às a corp mu dheidhinn.

She was ranting/talking too much about it.