B1
Dashboard
Faireachdainnean

Faireachdainn is fiamh Feeling and expression

Deiseil? | Ready?

By the end of this short lesson, you should be confident about: 

  • saying how you are feeling | ag innse mar a tha thu a’ faireachdainn

You will also learn about: 

  • ainmearan no buadhairean | nouns or adjectives
  • AIR + buadhair sealbhach | AIR + possessive adjective

Chan fhaic gràdh lochd

Love sees no fault

Get started