See Lesson Content

Around the World

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Càit an do rugadh Anna?

Take two: Where was Anne born?

Càit an do rugadh sibh? Where were you born?
Rugadh mi ann an Dùn Dè. I was born in Dundee.
Nach do rugadh sibh ann an Steòrnabhagh? Were you not born in Stornoway?
Cha do rugadh. Rugadh mi ann an Dùn Dè. No. I was born in Dundee.
Càit an do thogadh sibh? Where were you raised?
Thogadh mi ann am Peairt, ach dh’fhàg mi nuair a bha mi ochd bliadhna a dh’aois. I was raised in Perth but I left when I was eight years old.