See Lesson Content

Around the World

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An robh thu riamh ann am Meagsago?

Have you ever been to Mexico?

Let’s put that all together.

An robh thu riamh ann am Meagsago?

Have you ever been to Mexico?

Cha robh

No

An robh Iain a riamh ann an Siria?

Has John ever been to Syria?

Bha e ann an Siria

He was in Syria

Nach robh Sìne riamh ann an Albàinia?

Hasn’t Jean ever been in Albania?

Cha robh i ann an Albàinia

She has never been in Albania

Nach robh iad riamh anns Na h-Emirates Arabach Aonaichte?

Haven’t they ever been in the United Arabic Emirates ?

Bha!

(They) were!

An deach thu dhan Artaig?

Did you go to the Arctic?

Chaidh mi dhan Artaig

I went to the Arctic

Nach deach thu dhan Tìr Ìosal

Didn’t you go to The Netherlands?

Cha deach mi dhan Tìr Ìosal

I did not go to the Netherlands

An deach thu dhan Ghini Nuadh?

Did you go to New Guinea?

Chaidh

I did

Nach deach thu dhan Chaisteal Nuadh?

Didn’t you go to Newcastle Upon Tyne?

Cha deach

No