See Lesson Content

Around the World

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: An robh thu riamh ann an Dùn Èideann?

Take two: Have you ever been in Edinburgh?

Listen again.

An robh thu riamh ann an Dùn Èideann? Were you ever in Edinburgh? / Have you ever been in Edinburgh?
Bha. Tha mi ag obair ann an Dùn Èideann. Yes. I work in Edinburgh.
Dè seòrsa àite a th’ ann? What sort of place is it?
’S e àite brèagha a th’ ann. Chan e baile mòr a th’ ann. It’s a beautiful place. It’s not a big city.
An deach thu dhan chaisteal? Did you go to the castle? / Have you been to the castle?
Chaidh. Tha e daor. Yes. It is expensive.