See Lesson Content

Around the World

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: A bheil làithean-saora a’ còrdadh riut?

Take two: Do you enjoy holidays?

Did you enjoy this? Listen again:

A bheil làithean-saora a’ còrdadh riut? Do you enjoy holidays?
Chan eil. No
Nach eil làithean-saora a’ còrdadh riut? Don’t you enjoy holidays?
Tha. Anna, cò tha a’ faighneachd cheistean mar sin? Yes. Anne, who asks questions like that?
’S gorm na cnuic a tha fada bhuainn. The grass is always greener on the other side (The hills that are far from us are blue green.
Tha làithean-saora nas fheàrr na obair! An do chòrd Inbhir Pheofharain ribh? Holidays are better than work! Did you enjoy Dingwall?
Cha do chòrd. Chòrd Inbhir Nis rium! I did not. I liked Inverness!