See Lesson Content

Around the World

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Anns a' phàirc: Air feadh an t-saoghail

Bilingual transcription - In the park: Around the world

SEONAIDH

Uill Emma… rugadh mi ann an Alba ach thogadh mi anns an Fhraing agus anns a’ Ghearmailt.

(Well Emma… I was born in Scotland but I was brought up in France and Germany.) 

EMMA

An do chòrd a’ Ghearmailt ribh?

(Did you enjoy Germany?)

SEONAIDH

Oh is fhada bhon uair sin Emma!  Ach bha mi anns a’ Ghearmailt air làithean-saora cuideachd.

(It was a long time ago Emma!  But I’ve been to Germany on holiday.)

EMMA

An do chòrd am biadh ribh?

(Did you enjoy the food?)

SEONAIDH

Chòrd am biadh rium gu mòr. Is toil leam bratwurst. Chòrd am fìon rium cuideachd.

(I really enjoyed the food.  I like bratwurst.  I liked the wine as well.)

EMMA

Is toil leam biadh Albannach.

(I like Scottish food.)

SEONAIDH

An do chòrd a’ chuirm Albannach riut oidhche Haoine?

(Did you enjoy the Scottish concert on Friday night?)

EMMA

Chòrd, agus chòrd am biadh rium.

(I did, and I enjoyed the food.)

SEONAIDH

An do chòrd a’ mharag-dhubh riut?

(Did you enjoy the black pudding?)

EMMA

Chòrd. Tha marag-dhubh anns a’ Ghearmailt cuideachd. ’S e Blutworst an t-ainm a th’air marag-dhubh anns a’ Ghearmailt.

(I did. They have black pudding in Germany as well. In Germany black pudding is called Blutworst.)

MÌCHEAL

Halò, dè tha dol?

(Hello, what’s doing?)

SEONAIDH

Isbeanan agus maragan!

(Sausages and puddings!)

MÌCHEAL

E?

(Eh?)

EMMA

Am biadh as fheàrr le Seonaidh!

(Seonaidh’s favourite food!)

MÌCHEAL

Ò ceart.

(Oh right.)

SEONAIDH

An do rugadh tu ann an Alba Nuadh a Mhìcheil?

(Were you born in Nova Scotia Mìcheal?)

MÌCHEAL

Rugadh is thogadh mi ann an Antigonish, ach bha mi a’ fuireach ann an Halafacs airson deich bliadhna.

(I was born and brought up in Antigonish, but I lived in Halifax for ten years.)

EMMA

Dè seòrsa àite a th’ ann an Halafacs.

(What sort of place is Halifax?)

MÌCHEAL

’S e baile inntinneach a th’ ann. ‘S e baile mòr a th’ ann ach tha Glaschu nas motha.

(It’s an interesting town.  It’s a big city but Glasgow is bigger. )

EMMA

An do chòrd am pàrtaidh co-là-breith aig Seòras riut?

(Did you enjoy Seòras’s party?)

MÌCHEAL

Hmmm.

(Hmmm.)

SEONAIDH

Nach do chòrd an ceòl agus am biadh riut?

(Did you not enjoy the music and food?)

MÌCHEAL

Chòrd an ceòl agus am biadh rium.

(I did enjoy the music and food.)

EMMA

An do chòrd am pàrtaidh ri Claire?

(Did Claire enjoy the party?)

MÌCHEAL

A Sheonaidh, dè seòrsa àite a th’ ann am Port nan Long?

(Seonaidh, what kind of place is Portnalong?)