See Lesson Content

Around the World

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Cò às a tha Anna?

Take two: Where is Anne from?

Look at the conversation again:

Cò às a tha thu? Where are you from?
’S ann à Alba a tha mi, cò às a tha sibh fhèin? I’m from Scotland. Where are you from yourself?
’S ann à Alba a tha mi cuideachd. I am from Scotland too.
An ann à Èirinn a tha Màiri? Is Mary from Ireland?
Chan ann. ’S ann à Alba a tha i. No. She is from Scotland.
Nach ann à Èirinn a tha i? Isn’t she from Ireland?
Chan ann. Tha i à Alba. No. She is from Scotland.