See Lesson Content

Around the World

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Tha Alba nas fhèarr na An Fhraing.

Take two: Scotland is better than France.

An do chòrd An Fhraing ribh? Did you enjoy France?
Chòrd. ’S e An Fhraing an dùthaich as fheàrr! I did. France is the best country!
Tha Alba nas fhèarr na An Fhraing. Scotland is better than France.
Chan eil idir! Tha An Fhraing nas motha na Alba. Mar as motha ’s ann as fheàrr. Not at all! France is bigger than Scotland. The bigger the better.
Cò am baile as inntinniche: Paris no Dùn Èideann? What’s the more interesting town: Paris or Edinburgh.
Dè am baile as motha? What’s the bigger town?