See Lesson Content

Around the World

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Cothrom cabadaich air-loidhne: Air feadh an t-saoghail

Bilingual transcription - Online chat: Around the world

SEUMAS

Tha mi a’ fuireach ann am Baile na h-Eaglaise. Sin Kirkwall. ’S fìor thoil leam Arcaibh.

(I live in Kirkwall.  I really like Orkney.)

ANNDRA

An ann à Arcaibh a tha thu a Sheumais?

(Are you from Orkney Seumas?)

SEUMAS

Chan ann. ’S ann à Inbhir Pheofharain a tha mi, ach tha mi a’ fuireach ann an Arcaibh.

(No.  I’m from Dingwall, but I live in Orkney.)

CATRÌONA

Nach ann à Dùn Èideann a tha do bhean, Meg?

(Your wife Meg is from Edinburgh, isn’t she?)

SEUMAS

’S ann. ’S ann à Dùn Èideann a tha i.

(She is.  She’s from Edinburgh.)

ANNDRA

Nach ann à Alba a tha do mhàthair-sa a Chatrìona?

(Your mother’s from Scotland Catriona?)

CATRÌONA

’S ann, ‘s ann à Alba a tha mo mhàthair.

(Yes, my mother’s from Scotland.)

ANNDRA

Agus tha sibh a’ fuireach ann am Madrid?

(And you live in Madrid?)

CATRÌONA

Tha, tha sinn a’ fuireach ann am Madrid ach bidh sinn a’ dol a dh’Alba air làithean-saora.

(Yes, we live in Madrid but we go to Scotland on holiday.)

ANNDRA

Tha thusa a’ dol a dh’Alba air làithean-saora agus tha mise a’ dol a-null dhan Spainn air làithean-saora.

(You’re going to Scotland on holiday and I’m going over to Spain on holiday.)

SEUMAS

Tha thusa a’ fuireach anns a’ Ghearasdan, Anndra. An ann às a’ Ghearasdan a tha thu?

(You live in Fort William, Andrew.  Are you from Fort William?)

ANNDRA

Chan ann às a’ Ghearasdan a tha mi. Tha mi à Tiriodh. ‘S e Tiristeach a th’ annam.

(I’m not from Fort William.  I’m from Tiree.  I’m a Tiristeach.)

SEUMAS

Càit a bheil Ailis?

(Where is Alice?)

CATRIONA

Nach eil i ann an Glaschu?

(Is she not in Glasgow?)

ANNDRA

Tha i a’ fuireach ann an Glaschu, ach càit a bheil i?

(She lives in Glasgow, but where is she?)

AILIS

Duilich. Tha mi a’ fuine. Chan eil mi math air fuine! Tha mi a’ dèanamh cèic.

(Sorry.  I’m baking.  I’m not good at baking!  I’m making a cake.)

CATRIONA

’S toil leam cèic! An ann à Glaschu a tha thu Ailis?

(I like cake.  Are you from Glasgow Alice?)

AILIS

’S ann. ‘S ann à Glaschu a tha mi agus tha mi a’ fuireach ann am Partaig, ann an ceann an iar a’ bhaile.

(Yes. I’m from Glasgow and I live in Partick in the west end of the city.)