See Lesson Content

The Workplace

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Air-loidhne: obraichean

Bilingual transcription - Online: the workplace

ANNDRA

Halò a chàirdean. Tha caraid-cànain ùr againn. Halò Emma, is mise Anndra, ciamar a tha thu?

(Hello everyone. We have a new language pal. Hello Emma, I’m Anndra, how are you?)

EMMA

Tha mi gu dòigheil tapadh leibh, agus toilichte ur faicinn.

(I’m well thanks and glad to see you.)

SEUMAS

Halò Emma, is mise Seumas, cò às a tha thu?

(Hello Emma, I’m Seumas, where are you from?)

EMMA

Tha mi às a’ Ghearmailt a Sheumais. Tha mi a’ fuireach ann am Munchen. Bha mi a’ fuireach ann an Glaschu airson bliadhna.

(I’m from Germany, Seumas. I live in Munich. I was living in Glasgow for a year.)

CATRÌONA

Haidh Emma, is mise Catrìona. Tha mise a’ fuireach ann am Madrid. Dè an obair a th’ agad?

(Hi Emma, I’m Catrìona. I live in Madrid. What do you do?)

EMMA

Feasgar math a Chatrìona. Tha Madrid cho brèagha. ‘S e nurs a th’ annam. Bha mi nam nurs ann an Glaschu agus a-nise tha mi a’ lorg obair ann am Munchen.

(Good afternoon Catriona. Madrid is so beautiful. I’m a nurse. I was a nurse in Glasgow and I’m now looking for work in Munich.)

SEUMAS

‘S e poileas a th’ ann an Anndra.

(Anndra is a police officer.)

ANNDRA

‘S e poileas a th’ annam. Tha mi a’ fuireach anns a’ Ghearastan. Tha mi nam phoileas agus tha mi nam chroitear.

(I am a police officer. I live in Fort William. I’m a police officer and a crofter.)

SEUMAS

Tha Anndra na chroitear Disathairne!

(Anndra is a crofter on Saturdays!)

EMMA

A bheil obair agad a Sheumais?

(Do you work Seumas?)

SEUMAS

Tha obair agam Emma. Tha mi nam dhràibhear. ‘S e dràibhear làraidh a th’ annam.

(I do work Emma. I’m a driver. I’m a lorry driver.)

EMMA

Chan urrainn dhòmhsa dràibheadh! Càit a bheil thu a’ fuireach?

(I can’t drive!  Where do you live?)

SEUMAS

Tha mi a’ fuireach ann an Arcaibh. Tha mi ag obair nam dhràibhear ann am Baile na h-Eaglaise.

(I live in Orkney. I work as a driver in Kirkwall.)

EMMA

Tha mi cho toilichte coinneachadh ribh. O duilich a Chatrìona. Dè an obair a th’ agadsa?

(I’m pleased to meet you all. Oh sorry Catrìona. What do you do?)

CATRÌONA

‘S e neach-frithealaidh a th’ annamsa. Tha cafaidh aig mo phàrantan anns a’ bhaile. Tha mi ag obair anns a’ chafaidh aca.

(I’m a waitress. My parents have a café in the city. I work in their café.)

ANNDRA

Nach eil thu nad mhanaidsear a Chatrìona?

(Are you not a manager Catriona?)

CATRÌONA

Uill, uaireannan tha mi nam mhanaidsear.

(Well, sometimes I’m the manager.)

EMMA

Uaireannan tha mise nam thidsear. Bidh mi a’ teagasg Gearmailtis.

(Sometimes I’m a teacher. I teach German.)

SEUMAS

Agus uaireannan tha Anndra na chroitear.

(And sometimes Anndra is a crofter.)

ANNDRA

Uill tha sinn a’ cur fàilte chridheil ort Emma.

(Well, we very much welcome you Emma.)