See Lesson Content

The Workplace

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Gheibh mi am bus an-diugh

Take two: I'll get the bus today

Sin thu, Anna. Tha mi dìreach a’ falbh dhan oifis. There you are, Anne. I’m just leaving for the office.
Ciamar a bhios tu a’ faighinn ann an-diugh? How are you getting there today?
Uill mar a tha fhios agad bidh mi a’ dol ann air a’ bhaidhsagal, no a’ ruith, ma bhios an t-sìde math gu leòr, ach an-diugh? Gheibh mi am bus an-diugh. Tha na trèanaichean dheth. Well, as you know, I go on the bike, or run if the weather is good enough, but today? I’ll get the bus today. The trains are off.
Glè mhath. Cha chùm mi air ais thu, ma-tà. Very good. I’ll not keep you back, then.
Tha sin ceart gu leòr. An do ràinig thu fhèin an sgoil aig an àm cheart an-diugh? That’s OK. Did you get to/reach school yourself at the right time today?
Ràinig. Bha mi a’ coiseachd an-diugh. Am beir thu air an trèan a-nochd ma bhios iad air a-rithist? I did (reach). Will you catch the train tonight if they’re back on again?
‘S dòcha, ma bhios an t-uisg’ ann. Perhaps, if it’s raining.