See Lesson Content

The Workplace

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Càit a bheil thu ag obair?

Where do you work?

We’ve established what someone does, but where do they work? In this section we’ll be finding out.  

ann an … 

in (a) 

ann am … 

in (a) 

anns a’ … 

in the 

anns na … 

in the (plural) 

aig … 

at 

aig a’/an … 

at the  

aig na … 

in the (plural) 

Tha tidsear ag obair ann an àrd-sgoil 

A teacher works in a secondary/high school 

Tha mi ag obair ann am bun-sgoil 

I work in a primary school 

Tha dràibhearan ag obair anns a’ bhaile 

Drivers work in the town 

Bidh nurs ùr ag obair anns an dachaigh-cùraim 

A new nurse will be working in the care home

Bha Gòrdan ag obair anns na taighean-òsta 

Gordon was working in the hotels 

Tha iasgair ag obair aig muir 

A fisherman/fisherperson works at sea 

Tha iasgair ag obair aig an iasgach 

A fisherman/fisherperson works at the fishing 

Tha Ciorstag ag obair anns an stèisean-smàlaidh 

Kirsty works in the fire station 

Tha Seòna agus Seonaidh ag obair air a’ chroit 

Shona and Jonny work (on) the croft 

Tha Anndra ag obair air na bàtaichean-aiseig 

Andrew works on the ferries 

Tha Daibhidh ag obair air na trèanaichean 

David works on the trains 

Tha Ceiteag ag obair aig na fèisean-ciùil 

Katy works at the music festivals 

Tha sinn ag obair aig an taigh 

We work at home 

Tha sinn uile ag obair anns an taigh 

We all work in the house